Kiến nghị không ban hành 'bảng giá đất hàng năm'

HoREA đề nghị không ban hành “bảng giá đất hàng năm” mà nên ban hành “bảng giá đất định kỳ 3 năm hoặc 2 năm một lần” để phù hợp với thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay.

Cơ quan quản lý loay hoay xây dựng “bảng giá đất hàng năm”

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA), có một số quy định về “tài chính về đất đai” của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa thể chế hoá đầy đủ định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có nội dung quy định về việc ban hành bảng giá đất .

Ông Châu cho biết, trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất hiện nay theo quy định là định kỳ 5 năm 1 lần. Cụ thể, Điều 12 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định, hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình HĐND cấp tỉnh thông qua gồm: Tờ trình của UBND cấp tỉnh; dự thảo và báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất; Việc thẩm định do Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; Sở TN